Ochrana osobných údajov

Spoločnosť:

PREDNY SLM s.r.o., IČ: 079 72 571, so sídlom Veselá 169/24, 602 00 Brno, zapísaná na Krajskom súde v Brne, sp. zn. C 111197 (ďalej len “Spoločnosť”)

Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako spoločnosť používa osobné údaje, ktoré zhromažďuje, keď používate web alebo služby spoločnosti.

Definícia

Osobné údaje – sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len “subjekt údajov”); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo na jeden alebo viacero faktorov špecifických pre fyzickú osobu, fyziologická, genetická, mentálna, ekonomická, kultúrna alebo sociálna identita tejto fyzickej osoby;

Spracovaním – znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, či už automatizovanými prostriedkami, ako je zber, zaznamenávanie, organizácia, štruktúrovanie, ukladanie, prispôsobenie alebo zmena, vyhľadávanie, konzultácie, použitie, zverejnenie prenosom, šírením alebo iným sprístupnením, vyrovnanie alebo kombináciou, obmedzením, výmazom alebo zničením;

Správca – znamená spoločnosť;

Zástupcom správcu je Mgr. Martin Predný e-mail: m.predny @ prednyslm.eu;

Spracovateľ – znamená fyzickú alebo právnickú osobu, verejný orgán, agentúru alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene kontrolóra;

Súhlas dotknutej osoby – znamená akékoľvek slobodné, konkrétne, informované a jednoznačné vyjadrenie želania dotknutej osoby, ktorým prostredníctvom vyhlásenia alebo jasným kladným opatreniam vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúcich sa jeho alebo jej;

Príslušné predpisy a správne opatrenia – znamenajú NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení Smernice 95/46/ES (Všeobecný predpis o ochrane údajov) a zákon č. 110/2019 Zb., z 12. marca 2019 o spracovaní osobných údajov;

Práva a povinnosti strán

Spoločnosť spracováva Osobné identifikačné údaje (meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, pracovná pozícia, kontaktné informácie atď.), Fakturačné údaje (podrobnosti o účte, platobné údaje), informácie o spoločnosti (DIČ, meno, adresa). Poskytnutie vašich osobných údajov subjektom údajov je nevyhnutným predpokladom pre uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou. Subjekt údajov zodpovedá za pravdivosť a správnosť všetkých osobných údajov.

Využitím našich služieb a uzavretím zmluvného vzťahu so spoločnosťou dávate spoločnosti výslovný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v súlade so zásadami ochrany osobných údajov. Váš súhlas umožňuje spoločnosti používať vaše osobné údaje pre analytické, marketingové a personalizačné účely, a preto je spoločnosť oprávnená zdieľať vaše dáta s partnermi poskytujúcimi takéto služby pre spoločnosť.

Spracovanie osobných údajov subjektu údajov sa vykonáva s maximálnym ohľadom na zásady definovanej príslušnými zákonmi a predpismi, najmä pokiaľ ide o to, že sa osobné údaje vo vzťahu k subjektu údajov spracúvajú zákonne, spravodlivo a transparentne. Osobné údaje môžu byť prenášané do tretích krajín mimo EÚ. Spoločnosť môže poskytnúť osobné údaje tretej strane bez ďalšieho súhlasu dotknutej osoby. Osobné údaje spracovávame za účelom plnenia zmluvy, ktorej je subjekt údajov stranou alebo s cieľom prijať opatrenia na žiadosť dotknutej osoby pred uzatvorením zmluvy; pre marketingové účely; na štatistické účely; za splnenie zákonnej povinnosti. Právny základ pre spracovanie osobných údajov je Súhlas subjektu údajov (čl. 6 ods. 1 písm. A) GDPR); Plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. B) GDPR); Dodržiavanie zákonné povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. C) GDPR). Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov budú Spoločnosť, jej dodávatelia a poskytovatelia marketingových a analytických nástrojov. Spoločnosť spracováva vaše osobné údaje po nevyhnutnú dobu k plneniu zmluvy a splnenie zákonných povinností. Ako subjekt údajov máte právo požadovať od správcu prístup k osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracovania týkajúce sa dotknutej osoby alebo proti ich spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť s dohľadom.

V Brne, 01. 10. 2019

Kontaktujte nás