Ako spoznať legálne druhotné licencie

Druhotné licencie sú také softvérové licencie, ktoré ich pôvodný vlastník zakúpil z distribučnej siete výrobcu a previedol ich na tretí subjekt. Aj keď to môžu licenčné dohody niektorých výrobcov softvéru zakazovať, ide na území Európskej únie (a EHS) o legálnu praxi, pretože v týchto prípadoch došlo k tzv. vyčerpania práva autora.

Väčšina predajcov (e-shopy, aukčné portály a pod.) hovoria o druhotných licenciách, hoci sami ani zďaleka netušia, čo vlastne licencia je. Pre posúdenie, či môže byť ponuka na týchto internetových stránkach vôbec legálna, je potrebné najskôr rozumieť tomu, čo je a čo nie je licencia.

Licencia je právo na použitie softvéru. Licenciou nie je aktivačný kľúč, štítok CoA ani inštalačné súbory.

Aby mohol licencovaný subjekt svoju licenciu previesť na tretiu osobu, musia byť splnené podmienky stanovené legislatívou a judikatúrou. Toto splnenie musí aktuálny držiteľ licencie byť schopný v prípade softvérového auditu preukázať, v opačnom prípade sa vystavuje pokute zo strany nositeľa autorského práva, náhrade nákladov za softvérový audit aj nutnosti zakúpenia novej licencie.

Podmienky pre prevod licencií:

Licencie boli zakúpené so súhlasom nositeľa autorských práv a boli plne zaplatené.
Licencia boli uvedené na trh v EÚ, EHS alebo Švajčiarsku.
Pôvodný držiteľ zaistí odinštalovanie licencií a zamedzí ich použitie (i v budúcnosti).
Licencia nie sú obmedzené časom (sú trvalé).
Na licenciách neviaznu žiadne práva tretích strán.

Pre posúdenie, či je licencia legálna alebo nie, je dôležité vždy požadovať písomné dôkazy o dodržaní vyššie uvedených podmienok, ako napríklad:

  1. Identifikácia pôvodného nadobúdateľa a dôkaz o tom, že licencie boli zakúpené z oficiálnej distribúcie. V prípade multilicencií je nevyhnutná identifikácia licencie podľa jej čísla a identifikácia multilicenčnej zmluvy a programu, v ktorom bola licencia zakúpená. U retailových alebo výrobných verzií (OEM, FPP, ESD a pod.) môže ako dôkaz o zakúpení slúžiť napr. účtenka o zakúpení licencie od distribútora alebo faktúra za počítač.
  2. Ak licenciu vlastnilo viac firiem alebo zákazníkov, je potrebné doložiť úplnú identifikáciu reťazca vlastníkov.
  3. Licencia musí byť vždy po prvýkrát uvedená na trh v EÚ (EHS) - pokiaľ bude zmluva na americkú firmu alebo v čínštine, je tu veľká pravdepodobnosť, že je táto druhotná licencia nelegálna.
  4. Vždy trvajte na tom, aby pôvodný nadobúdateľ (a všetci ďalší v reťazci predchádzajúcich vlastníkov) podpísali dokument v rámci ktorého deklarujú, že sú všetky predávané licencie odinštalované, nepoužívané a že je zamedzené ich použitia v budúcnosti.

Riziká druhotných licencií

V každom prípade je vhodné sa oblúkom vyhnúť všetkým "predajcom", ktorí predávajú aktivačné kódy, štítky alebo záložné médiá. Je to prvá známka toho, že sami nerozumia problematike a pravdepodobne nebudú pri vyžiadanie schopní doložiť splnenie žiadnej podmienky pre legálny prevod licencií. Veľké množstvo rôznych predajcov priamo priznáva, že predáva "štítok", "product key" alebo "aktivačný kľúč" a maskujú sa za "elektronické dodanie" (ESD). ESD distribúcia naozaj u vybraných produktov existuje, ale nikdy nie tým spôsobom, že zákazníkovi dôjde do mailu aktivačný kľúč.

Ďalším varovným signálom je príliš nízka cena. Na aukčných portáloch možno ľahko naraziť na "Windows za stovku" alebo "Office za 200, -". Naozaj by oprávnený nadobúdateľ licenciu predal za tak nízku cenu, ktorá by týmto predajcom mohla pri tomto predaji priniesť zisk?

Za oprávnenosť použitia licencie zodpovedá vždy jej užívateľ. Preto je nutné brať s rezervou tiež tvrdenie "predajcov" o "právnych zárukách" alebo "prevzatie zodpovednosti". Papier znesie všetko, že? V prvom rade je to vždy užívateľ, ktorý bude hradiť záväzky vzniknuté z nelegálneho použitia softvéru. Až potom je možné domáhať sa u tohto predajcu náhrady škody. Väčšinou sa podobné prípady na súde ťahajú niekoľko rokov, ak bude daný predajca v čase sporu ešte existovať.

Licencia bez rizika

Aby sme našim zákazníkom dokázali, že druhotný softvér môžete kúpiť bez rizika, sme úplne transparentní. Dokladáme kompletnú dokumentáciu a ako Microsoft partner poskytujeme tiež kvalifikované poradenstvo. Sme tiež priamymi výkupcami licencií a spolupracujeme tiež s audítormi. Pripravení vyskúšať? Kontaktujte nás.

Legal

26. 3. 2021

Vyčerpanie autorského práva

Legal

12. 3. 2021

Najčastejšie chyby v zadávaní verejného obstarávania na nákup softvéru

Kontaktujte nás