17.01.2022

Problematika převoditelnosti licencí

Poměrně dlouhou dobu se v praxi setkáváme s tvrzením některých dodavatelů, že při obchodu s druhotným software nedochází k přechodu licenční smlouvy na nového nabyvatele, nýbrž tento nový nabyvatel je oprávněn software užívat na základě vlastnického práva k softwarové rozmnoženině. Tento příspěvek si klade za cíl tuto vyvrátit nejčastější argumenty, z kterých toto tvrzení vychází.

Argument 1)


  • Nový nabyvatel je oprávněn software užívat na základě přechodu vlastnictví softwarové rozmnoženiny a licenční smlouva na něj nepřechází.


Tento argument je zcela nesprávný a byl vypořádán již v rozsudku C-128/11. Právo užívat software vzniká jeho uživateli na základě licenční smlouvy mezi uživatelem a autorem softwaru.

Bez udělení licence od autora softwaru žádné užívací právo k softwarové rozmnoženině neexistuje.

Tento závěr byl akcentován citovaným rozhodnutím např. v čl. 44: „V tomto ohledu je třeba podotknout, že stažení rozmnoženiny počítačového programu a uzavření uživatelské licenční smlouvy ve vztahu k této rozmnoženině tvoří nedílný celek. Stažení rozmnoženiny počítačového programu totiž není účelné, pokud uvedenou rozmnoženinu nemůže její držitel používat.


Stejný závěr obsahuje čl. 88 citovaného rozhodnutí který uvádí: „v případě dalšího prodeje uživatelské licence, který znamená současně další prodej rozmnoženiny počítačového programu stažené z internetové stránky nositele autorského práva, se druhý nabyvatel uvedené licence, jež byla původně udělena prvnímu nabyvateli uvedeným nositelem práva bez časového omezení a výměnou za zaplacení ceny, která měla posledně uvedenému zajistit odměnu odpovídající hospodářské hodnotě uvedené rozmnoženiny jeho díla, jakož i každý její následný nabyvatel mohou dovolávat vyčerpání práva na rozšiřování stanoveného v čl. 4 odst. 2 této směrnice, a lze tudíž mít za to, že jsou oprávněnými nabyvateli rozmnoženiny počítačového programu ve smyslu čl. 5 odst. 1 uvedené směrnice a že mají právo na pořízení rozmnoženiny stanovené v posledně uvedeném ustanovení.


Tvrzení, že nový uživatel je oprávněn daný software užívat na základě vlastnického práva k rozmnoženině softwaru je konstrukce, která nemá oporu v žádném zákonném ustanovení a zcela se příčí závěrům, které v těchto otázkách zaujala relevantní judikatorní praxe (zejména citovaný rozsudek ESD C-128/11, Rozhodnutí ÚOHS č.j. ÚOHS-25008/2021/500/AIv, a další).

Argument 2)


  • Dodavatel nemusí dokládat dokumentaci prokazující nabytí licencí či deinstalaci softwaru původním nabyvatelem, ani identifikaci mezitímních držitelů licencí, včetně jejich prohlášení.


V tomto směru nezbývá než opětovně odkázat na výše citované rozhodnutí ESD, které v čl. 70 uvádí: „Původní nabyvatel, který přistoupí k dalšímu prodeji hmotné či nehmotné rozmnoženiny počítačového programu, ve vztahu k níž je právo na rozšiřování náležející nositeli autorského práva vyčerpáno v souladu s čl. 4 odst. 2 směrnice 2009/24, totiž musí učinit svou vlastní rozmnoženinu v okamžiku jejího dalšího prodeje nepoužitelnou, aby se vyhnul porušení výlučného práva na rozmnožování počítačového programu stanoveného v čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2009/24 náležejícího autorovi tohoto programu.


Zcela bez jakýchkoliv pochybností lze tedy uzavřít, že jako předpoklad převoditelnosti softwarové licence byl stanoven požadavek na deinstalaci, a proto je potřeba prokázat, že k denistalaci došlo. Tato skutečnost je prokazována zejména prohlášením prvního nabyvatele o deinstalaci. Současně je takovéto prohlášení potřeba dokládat u každého mezitímního nabyvatele licencí, neboť bez takovéhoto prohlášení nelze prokázat, že licence je v době převodu na nového nabyvatele trasferabilní.


Stejný závěr přejímá i ÚOHS v citovaném rozhodnutí ÚOHS-25008/2021/500/AIv, který v čl. 337 uvádí: „Jinými slovy řečeno, předložení dotčených dokladů prokazujících legálnost nabytí počítačové rozmnoženiny je obecně stanoveno jako předpoklad pro zajištění možnosti přeprodeje softwarových licencí, tj. tzv. licencí druhotných;“ a dále v čl. 338: „Existuje-li však na základě rozhodovací praxe obecně přijímaný postup, že na základě předložení relevantních dokladů, splněním důkazní povinnosti v souvislosti s vyčerpáním práva autora na rozšiřování díla, je zajištěna obchodovatelnost licencí a jejich legální nabytí.


Výše citované rozhodnutí zcela jasně stanovují povinnost dodavatelů zdokumentovat a prokázat jednak nabytí licencí prvním nabyvatelem, včetně identifikace nabývaných licencí, tak deinstalaci, a následné převody až k novému nabyvateli. Jakýkoliv jiný výklad považujeme za snahu o misinterpretaci zákonných a judikatorních požadavků na převoditelnost softwarových licencí.

Podobné články

Identifikace a minimalizace cloudových rizik - nebezpečí kybernetických útoků Identifikace a minimalizace cloudových rizik - nebezpečí kybernetických útoků
09.02.2024
Jak minimalizovat možnost cloudových rizik? Máme řešení.
Celý článek
Vše o změnách v licencování VMware Vše o změnách v licencování VMware
29.01.2024
Společnost Broadcom v prosinci 2023 převzala společnost VMware a chystá změny. Co to znamená pro její zákazníky?
Celý článek
Novinky ze světa licencování pro rok 2024, které nesmíte přehlédnout Novinky ze světa licencování pro rok 2024, které nesmíte přehlédnout
21.12.2023
Nový rok je za dveřmi, pojďme se podívat na nejzásadnější novinky z pohledu licencování softwaru a druhotných licencí.
Celý článek

Další články

Identifikace a minimalizace cloudových rizik - nebezpečí kybernetických útoků
Identifikace a minimalizace cloudových rizik - nebezpečí kybernetických útoků
09.02.2024
Jak minimalizovat možnost cloudových rizik? Máme řešení.
Celý článek
Vše o změnách v licencování VMware
Vše o změnách v licencování VMware
29.01.2024
Společnost Broadcom v prosinci 2023 převzala společnost VMware a chystá změny. Co to znamená pro její zákazníky?
Celý článek
Novinky ze světa licencování pro rok 2024, které nesmíte přehlédnout
Novinky ze světa licencování pro rok 2024, které nesmíte přehlédnout
21.12.2023
Nový rok je za dveřmi, pojďme se podívat na nejzásadnější novinky z pohledu licencování softwaru a druhotných licencí.
Celý článek

Napište nám
nezávaznou poptávku

Co nejdříve Vás budeme kontaktovat s nabídkou
a poskytneme Vám veškeré informace, které si vyžádáte
Naše licence v médiích

Jste koncový uživatel?

Licence pro koncové uživatele je možno zakoupit na e-shopu TrustedOne.

TrustedOne