Jak poznat legální druhotné licence

Druhotné licence jsou takové softwarové licence, které jejich původní vlastník zakoupil z distribuční sítě výrobce a převedl je na třetí subjekt. I když to mohou licenční ujednání některých výrobců softwaru zakazovat, jde na území Evropské unie (a EHS) o legální praxi, neboť v těchto případech došlo k tzv. vyčerpání práva autora.

Většina prodejců (e-shopy, aukční portály apod.) mluví o druhotných licencích, ačkoliv sami ani zdaleka netuší, co vlastně licence je. Pro posouzení, zda-li může být nabídka na těchto internetových stránkách vůbec legální, je třeba nejdříve rozumět tomu, co je a co není licence.

Licence je právo k užití softwaru. Licencí není aktivační klíč, štítek CoA ani instalační soubory.

Aby mohl licencovaný subjekt svou licenci převést na třetí osobu, musí být splněny podmínky stanovené legislativou a judikaturou. Toto splnění musí aktuální držitel licence být schopen v případě softwarového auditu prokázat, v opačném případě se vystavuje pokutě ze strany nositele autorského práva, náhradě nákladů za sw audit i nutnosti zakoupení nové licence.

Podmínky pro převod licencí:

Licence byly zakoupeny se souhlasem nositele autorských práv a byly plně zaplaceny.
Licence byly uvedeny na trh v EU, EHS nebo Švýcarsku.
Původní držitel zajistí odinstalování licencí a zamezí jejich použití (i v budoucnu).
Licence nejsou omezeny časem (jsou trvalé).
Na licencích neváznou žádná práva třetích stran.

Pro posouzení, zda je licence legální či nikoliv je důležité vždy vyžadovat písemné důkazy o dodržení výše uvedených podmínek, jako například:

  1. Identifikace původního nabyvatele a důkaz o tom, že licence byly zakoupeny z oficiální distribuce. V případě multilicencí je nezbytná identifikace licence podle jejího čísla a identifikace multilicenční smlouvy a programu, v němž byla licence zakoupena. U retailových nebo výrobních verzí (OEM, FPP, ESD apod.) může jako důkaz o zakoupení sloužit např. účtenka o zakoupení licence od distributora nebo faktura za počítač.
  2. Pokud licenci vlastnilo více firem nebo zákazníků, je třeba doložit úplnou identifikaci řetězce vlastníků.
  3. Licence musí být vždy poprvé uvedena na trh v EU (EHS) – pokud bude smlouva na americkou firmu nebo v čínštině, je zde velká pravděpodobnost, že je tato jako druhotná licence nelegální.
  4. Vždy trvejte na tom, aby původní nabyvatel (a všichni další v řetězci předchozích vlastníků) podepsali dokument v rámci kterého deklarují, že jsou všechny prodávané licence odinstalované, nepoužívané a že je zamezeno jejich použití v budoucnu.

Rizika druhotných licencí

V každém případě je vhodné se obloukem vyhnout všem „prodejcům“, kteří prodávají aktivační kódy, štítky nebo záložní média. Je to první známkou toho, že sami nerozumí problematice a pravděpodobně nebudou při vyžádání schopni doložit splnění žádné podmínky pro legální převod licencí. Velké množství různých prodejců přímo přiznává, že prodává „štítek“, „product key“ nebo „aktivační klíč“ a maskují se za „elektronické dodání“ (ESD). ESD distribuce opravdu u vybraných produktů existuje, ale nikdy ne tím způsobem, že zákazníkovi dojde do mailu aktivační klíč.

Dalším varovným signálem je příliš nízká cena. Na aukčních portálech lze snadno narazit na „Windows za stovku“ nebo „Office za 200,-“. Opravdu by oprávněný nabyvatel licenci prodal za tak nízkou cenu, která by těmto prodejcům mohla při tomto prodeji přinést zisk?

Za oprávněnost užití licence odpovídá vždy její uživatel. Proto je nutno brát s rezervou také tvrzení „prodejců“ o „právních zárukách“ nebo „převzetí odpovědnosti“. Papír snese vše, že? V prvé řadě je to vždy uživatel, který bude hradit závazky vzniklé z nelegálního užití softwaru. Teprve pak je možné domáhat se na tomto prodejci náhrady škody. Většinou se podobné případy u soudu táhnou několik let, pokud bude daný prodejce v době sporu ještě existovat.

Licence bez rizika

Abychom našim zákazníkům dokázali, že druhotný software lze pořídit bez rizika, jsme vůči nim naprosto transparentní. Dokládáme kompletní dokumentaci a jako Microsoft partner poskytujeme také kvalifikované poradenství. Jsme také přímými výkupci licencí a spolupracujeme také s auditory. Připraveni vyzkoušet? Kontaktujte nás.

Legal

26. 3. 2021

Vyčerpání autorského práva

Legal

12. 3. 2021

Nejčastější chyby v zadávání veřejných zakázek na nákup softwaru

Kontaktujte nás